EMIGRATE

Eagle flies across a flag
Bureaucracy is such a drag
Behold a pale horse tonight
The men in black are out of sight

She comes
He comes
We come
She comes

Across the oceans in my mind
Across the skies I left behind
A land of opportunity
A land to fill my destiny

Emigrate

I've been alone a long, long time
So what, I take what should be mine
I've searched the sea of empty eyes
And severed all my family ties
A mercenary feeds my soul
A plastic world, no getting old
A monkey wears the age-old crown
The other monkeys getting down

She comes
He comes
We come
She comes
Welcome

Emigrate

Walk through fear
Leave you, dear
Never wanted to create a tear
Walk through fear
If you dare

Emigrate
     

EMIGRAR

L'àguila vola a través de la bandera
La burocràcia és una carga tan pesada
Heus aquí un cavall groc, aquesta nit
Els homes de negre no estàn a la vista

Ella ve
Ell ve
Nosaltres venim
Ella ve

A través dels oceans en la meva ment
A través del cel que vaig deixar enrere
Una terra d'oportunitats
Una terra per omplir el meu destí

Emigrar

He estat sol molt, molt temps
Llavors, què, prenc el que hauría de ser meu
He buscat en un mar d'ulls buits
I he trencat tots els llaços familiars
Un mercenari alimenta la meva ànima
Un món de plàstic , que no envelleix
Un mico porta la corona de la vellesa
Els altres micos cauen

Ella ve
Ell ve
Nosaltres venim
Ella ve
Benvinguts

Emigrar

Camina a través de la por
Et deixo, estimada
Mai he volgut crear una llàgrima
Camina a través de la por
Si t'atreveixes

Emigrar